Świadectwa Pracy

Świadectwa Pracy

Z dniem 7 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043), która nowelizuje m.in. zasady wydawania świadectwa pracy. Na mocy ustawy zmieniającej zmodyfikowany zostanie art. 97 § 1 K.p., przewidujący obowiązek wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy – w przypadku, gdy pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej. (…)