Wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku

2023 r. nastąpi dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Podwyżka wspomnianego wynagrodzenia i stawki nastąpi od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. Powyższe wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952). Na mocy tego rozporządzenia minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku (tj. 2023 r.) będzie wynosić od:

  • 1 stycznia 2023 r. – 3.490 zł (wzrost do aktualnie obowiązującej stawki wynagrodzenia minimalnego o 480 zł),
  • 1 lipca 2023 r. – 3.600 zł (wzrost w stosunku do obecnego wynagrodzenia minimalnego o 590 zł).

Podwyższeniu ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub o świadczenie usług. W 2023 r. stawka ta będzie wynosić od:

  • 1 stycznia – 22,80 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,10 zł),
  • 1 lipca – 23,50 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,80 zł).

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach oznacza dwukrotny wzrost niektórych świadczeń pracowniczych w przyszłym roku. Dotyczy to świadczeń, których wysokość powiązana jest z poziomem płacy minimalnej, takich jak:

  • dodatek za pracę w nocy, odpowiadający 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • odszkodowanie za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu i za mobbing, których dolna granica nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego,
  • wynagrodzenie przestojowe, które zasadniczo musi odpowiadać co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu,
  • maksymalna kwota odprawy przewidzianej w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), która nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a w sytuacjach określonych w art. 15gd specustawy, 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Dwukrotnemu podwyższeniu ulegnie również kwota wolna od potrąceń, która stanowi odpowiedni procent wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK.