Zwolnienie płatnika ze składek za kwiecień i maj 2020 r. także po opłaceniu tych należności

Przepisy wprowadzone tarczą 3.0 rozszerzyły grono płatników mogących skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Dotyczy to przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz osób korzystających z 6-miesięcznej ulgi na start.

Płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (niekorzystający z ulgi na start) może być zwolniony z opłacenia składek ZUS należnych za ww. okres pod warunkiem, że prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

  • przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15.681 zł (tj. 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) oraz
  • dochód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7.000 zł.