Zgłoszenia ZUS ZSWA za 2020 r. do 31 marca

Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2020 r. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 31 marca 2021 r.

Płatnik powinien przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy nie później niż do 31 marca następnego roku kalendarzowego. A zatem informację za 2020 r. należy przekazać najpóźniej do 31 marca 2021 r. Jest to ostatni dzień, w którym przesłanie do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2020 r. będzie jeszcze dokonane terminowo.

WAŻNE

Termin na złożenie formularza ZUS ZSWA za 2020 r. upływa 31 marca 2021 r.

W niektórych przypadkach termin na złożenie formularza ZUS ZSWA będzie przypadał w innej dacie. Jeżeli:

  • pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej – formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury,
  • pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed przekazaniem przez pracodawcę zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku pracownika o przyznanie emerytury pomostowej płatnik przekazuje do ZUS także zgłoszenie ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy,
  • została ogłoszona upadłość lub likwidacja płatnika – formularz należy złożyć nie później niż w dniu złożenia w ZUS formularza wyrejestrowującego płatnika składek,
  • upadłość lub likwidacja płatnika nastąpiła przed przekazaniem informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy – w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia upadłości lub likwidacji należy przekazać także zgłoszenie ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy (art. 38 ust. 3-6 ustawy o emeryturach pomostowych).