Wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W przyszłym roku wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej nastąpi dwukrotnie, tj. od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. Stanowi o tym przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2022 r. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Na mocy tego rozporządzenia minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku będzie wynosić od:

  • 1 stycznia 2023 r. – 3.490 zł (wzrost do aktualnie obowiązującej stawki wynagrodzenia minimalnego o 480 zł),
  • 1 lipca 2023 r. – 3.600 zł (wzrost w stosunku do obecnego wynagrodzenia minimalnego o 590 zł).

Podwyższeniu ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług. W przyszłym roku stawka ta będzie wynosić od:

  • 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,10 zł),
  • 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł (wzrost do obecnej stawki minimalnej o 3,80 zł).

Dwukrotne podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. jest związane z prognozowanym na rok następny wskaźnikiem cen. Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli wskaźnik ten wynosi co najmniej 105% ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach oznacza również dwukrotny wzrost niektórych świadczeń pracowniczych w przyszłym roku. Chodzi tu o świadczenia, których wysokość powiązana jest z poziomem płacy minimalnej, takich jak:

  • dodatek za pracę w nocy (stanowiący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • odszkodowanie za naruszenie równego traktowania w zatrudnienie i za mobbing, które odpowiada co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu,
  • wynagrodzenie przestojowe, które nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dwukrotnemu podwyższeniu ulegnie również kwota wolna od potrąceń, stanowiąca odpowiednią wartość procentową wynagrodzenia minimalnego.

Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. powinny być ogłoszone do 15 września br.