Ustawa o PPK ( Pracownicze Plany Kapitałowe) zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program mają być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.

Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o PPK obejmie również pracodawców z ostatniego tzw. IV etapu wdrażania PPK, tj. jednostki sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 pracowników, natomiast przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników – do dnia 10 maja 2021 r. , chyba że pracownicy czy zleceniobiorcy podpiszą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wtedy macie kłopot z głowy.