Sprostowanie świadectwa pracy od 7-09-2019

Sprostowanie świadectwa pracy od 7-09-2019

Od 7 września 2019 r. wydłużeniu z 7 do 14 dni ulegną terminy na złożenie pracodawcy przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania w sprawie sprostowania tego świadectwa do sądu pracy. Do wprowadzanych zmian dostosowany zostanie również pomocniczy wzór świadectwa pracy.
Od 7 września 2019 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 97 § 21 Kodeksu pracy – pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Analogicznemu wydłużeniu ulegnie również termin na wystąpienie przez pracownika z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, ustalany od dnia odmowy sprostowania świadectwa przez pracodawcę. Nowe przepisy określają również, że żądanie sprostowania świadectwa pracy pracownik będzie mógł wnieść do sądu pracy również w przypadku braku zawiadomienia go przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.
Korekcie terminów dotyczących prostowania świadectw pracy towarzyszyć będzie, przygotowywana przez ministerstwo pracy, modyfikacja pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Polegać ona będzie na odpowiedniej zmianie treści pouczenia zawartego w treści świadectwa pracy.

Ponadto, z treści pouczenia zawartego w świadectwie nie będzie już też wynikał obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu pracy, który jest właściwy do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa.

Zmianę tą ministerstwo pracy uzasadnia tym, że przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wskazywania pracownikowi sądu pracy właściwego do rozpatrzenia żądania sprostowania świadectwa. Ponadto sposób wskazania właściwego sądu pracy często wzbudzał wątpliwości w praktyce. Z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika bowiem, że powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed różne sądy (sąd właściwości ogólnej pozwanego; sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana; sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy), według wyboru pracownika.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 97 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043),
wzór świadectwa pracy – załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289).