Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. pod pozycją 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Weszło ono w życie 8 stycznia 2022 r. Wprowadzone nim regulacje zmieniają technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z pracy na etacie (art. 31 ustawy o pdof), z emerytur i rent (art. 34 ustawy o pdof) oraz z umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Rozporządzenie przedłuża terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na pdof od wskazanych przychodów, w części stanowiącej nadwyżkę:

1) kwoty zaliczki na pdof od tych przychodów obliczonej zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, nad

2) kwotą zaliczki na pdof obliczoną od tych przychodów zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień.

Nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT polega na porównaniu zaliczek ustalonych według nowych zasad (obowiązujących od 2022 r.) z zaliczkami ustalonymi na starych zasadach sprzed 2022 r. i ustaleniu, która jest mniejsza. Gdy zaliczki ustalone według starych zasad są mniejsze, wówczas płatnik stosuje to rozporządzenie i pobiera zaliczki w mniejszej wysokości. Niepobraną część nadwyżki z poprzednich okresów płatnik zacznie pobierać w miesiącu, w którym wystąpi ujemna różnica między zaliczką obliczoną na nowych zasadach a zaliczką obliczoną na starych zasadach.

Przedłużenie terminów ma zastosowanie do zaliczek na pdof pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody w wysokości nieprzekraczającej 12.800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 tego rozporządzenia i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, wówczas niezwłocznie powinien zwrócić tę nadwyżkę podatnikowi.