Czas wykorzystać zwolnienie na dziecko do lat 14

 
Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w danym roku kalendarzowym. Jednym z takich uprawnień, związanych z rodzicielstwem, jest zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Przysługuje ono w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, w zależności od pierwszego w danym roku wniosku pracownika o udzielenie zwolnienia. Wniosek ten jest wiążący dla pracownika i pracodawcy odnośnie formy wykorzystania zwolnienia przez cały rok kalendarzowy. Należy mieć na uwadze, że wymiar zwolnienia określony w godzinach jest ustalany proporcjonalnie do niepełnego wymiaru czasu pracy. Niepełna godzina zwolnienia podlega wówczas zaokrągleniu w górę do pełnej godziny.