20 lipca 2021 r. upływa przedłużony termin zapłaty zaliczek pobranych w grudniu 2020 r.

Do 20 lipca 2021 r. należy wpłacić zaliczki na PIT pobrane w grudniu 2020 r. Z przedłużonego terminu wpłaty zaliczek za grudzień mogą skorzystać płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

MF przedłużył termin wpłaty zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego za październik, listopad i grudzień 2020 r. płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podatnicy, którzy skorzystali z tej mozliwości, zaliczkę na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2020 r. powinni wpłacić do 20 lipca 2021 r. Przypominamy, że do:

  • 20 maja 2021 r. należało wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku 2020 r.,
  • 21 czerwca 2021 r. (termin uległ przesunięciu, ponieważ 20 czerwca przypadał w 2021 r. w niedzielę) – należało wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie 2020 r.,

Przedłużony termin wpłaty dotyczy zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od:

1) przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy;

2) zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

3) umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

4) praw autorskich i praw pokrewnych.

Z przedłużonych terminów mogą skorzystać płatnicy:

• którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

• prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Podstawa prawna:

• § 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz.U. z 2020 r. poz. 2054